Radno vreme: od 9:00 do 23:00

PRAVILA O PRIREĐIVANJU POSEBNIH IGARA NA SREĆU - KLAĐENJA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilima uređuje se priređivanje posebne igre na sreću klađenja (u daljem tekstu: klađenje) i ona sadrže odredbe o priređivanju klađenja, uslovima za učešće u klađenju, mestu priređivanja klađenja, ceni jedne kombinacije, roku za prijem uplata, fondu dobitaka, objavljivanju rezultata igre, roku isplate dobitaka, obaveštavanju učesnika o pravilima klađenja, postupku u slučaju otkazivanja ili promene vremena održavanja sportskog događaja, odgovornosti priređivača, poslovnoj tajni, održavanju reda i ponašanju učesnika u kladionici, odnosno na uplatnom mestu kladionice, zaposlenima, kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje klađenja.

Član 2.

Klađenje iz člana 1. priredjuje „IIXO“ d.o.o. (u daljem tekstu: PRIREDJIVAČ)

Član 3.

Ova pravila predstavljaju opšte uslove za zaključenje ugovora po pristupu za učešće u svim vrstama klađenja kod priređivača, a koji se smatra zaključenim kad učesnik izvrši uplatu priređivaču za učešće u klađenju. Ova pravila obavezuju priređivača i učesnike i oni su dužni da ih se u potpunosti pridržavaju.

Član 4.

Priređivač za obaveze prema učesnicima u klađenju odgovara depozitom položenim u banci.

Član 5.

Klađenje je posebna igra na sreću u kojoj priređivač unapred odredjuje sportske događaje i kvote za klađenje, a učesnik slobodnom voljom bira znakove kojima obeležava ishod ponuđenog sportskog događaja ili grupe događaja na pomoćnom listiću, obrascu za učešće u igri ( u daljem tekstu : listić ) koji je izdao priređivač. Klađenje se priređuje u kontinuitetu, po kolima koja su vremenski ograničena. Pod pojmom KOLO se podrazumeva vremenski period trajanja jedne kladioničarske liste, tako da: -malo kolo počinje svakog utorka u 9:00 i završava se u petak u 9:00; -veliko (vikend) kolo počinje u petak u 9:00 a završava se u utorak u 9:00. Klađenje na događaj u toku (live bet) podrazumeva klađenje u toku događaja kao i za vreme pauza (poluvreme i sl.). Za klađenje na događaje u toku važe ista pravila kao i za klađenje pre početka meča osim ako nije naznačeno drugačije. Klađenje u toku pauze meča podrazumeva klađenje u toku neke od pauza u meču (između dva poluvremena, između četvrtina i sl.) Priređivač može da u toku kola izda ponudu za događaje koji se ne održavaju u trenutnom kolu i ukoliko se ne odigra u datom terminu računa se kvota 1 , osim za tenis za koji važi pravilo odigravanja meča bilo kada

Član 6.

Odredbe ovih Pravila važe i primenjuju se za sva klađenja, koja je moguće organizovati u grupnim i individualnim sportskim disciplinama i u raznim drugim događajima, koji po svojoj prirodi mogu biti predmet igara klađenja. Učesnik se na način određen ovim pravilima može kladiti na: 1. rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih događaja; 2. određeni događaj u toku sportskog takmičenja (broj postignutih golova, tačan rezultat, broj golova na poluvremenu i na kraju utakmice, ko će prvi dati gol, koji će igrač/tim biti najbolji strelac, u kom poluvremenu će biti postignuto više golova, ko daje više ili manje golova i sl.); 3. uspeh učesnika u zabavno-sportskim takmičenjima; 4. uspeh kandidata na izborima; 5. druge dogadjaje koji imaju slučajan karakter, odnosno nemaju unapred poznat ishod.

Član 7.

Dogadjaje iz člana 6. Ovih pravila, priređivač objavljuje u listi programa sportskih događaja koji će biti prdmet klađenja za određen vremenski period, odnosno kolo, zajedno sa početnim kvotama, uputstvom za klađenje, eventualnim posebnim uslovima za konkretno klađenje, kao i drugim podacima koji učesniku olakšavaju učešće u klađenju.

Član 8.

Kod klađenja se koriste sledeći znaci, odnosno tipovi npr. “1”,”X”,”2” i dvoznaci “1 ili X“, “1 ili 2“, “X ili 2“. Znak “1” označava pobedu domaćeg tima , znak ”X” označava nerešen rezultat, a znak ”2” označava pobedu gostujućeg tima. U slučaju da se meč koji je predmet klađenja odigrava na neutralnom terenu znak “1” se odnosi na prvonavedeni tim u listi za klađenje, a znak ”2” na drugonavedni tim. “ Dvoznaci ” su znaci koji istovremeno označavaju dva rezultata : znak “1 ili X” označava pobedu domaćeg tima ili nerešen razultat, znak “1 ili 2” označava pobedu domaćeg ili gostujućeg tima i znak “X ili 2” označava nerešen rezultat ili pobedu gostujućeg tima, od kojih je samo jedan znak dobitan. Za određene vrste klađenja, mogu se koristiti i brojne oznake od “0” do “9” i razne slovne oznake ili kombinacije brojnih i slovnih oznaka, na način kako to priređivač navodi u listi programa sportskih događaja i oznaka. “Kombinaciju” čini niz znakova iz stava 1.,2.,3. i 4. ovog člana. Broj znakova u nizu koji čini jednu kombinaciju kreće se između minimalnog i maksimalnog broja sportskih događaja koje je priređivač odredio za klađenje, od ukupnog broja ponuđenih sportskih događaja sa liste sportskih događaja za klađenje, a koje je učesnik izabrao. “Sistem” je poseban način formiranja (uvećanja) broja kombinacija za klađenje, i igraču se omogućava da formiranjem grupa događaja uvećava ukupan broj kombinacija za klađenje. “Fiks” je oznaka koja se koristi kod igranja sistema, da se njome označi određen događaj koji će učestvovati u svim kombinacijam koje je igrač odabrao.

Član 9.

“Kvota“ je decimalan broj koji unapred određuje priređivač za svaki sportski događaj koji je predmet klađenja i služi za izračunavanje visine dobitka. Kvota može biti određena za svaki sportski događaj posebno, kao deo jedne kombinacije, ili za ukupnu kombinaciju, odnosno za sve sportske događaje koji čine tu kombinaciju. U slučaju da su kvote određene za svaki sportski događaj posebno, kvota kombinacije dobija se množenjem kvota svih pojedinačnih sportskih događaja. Priređivač zadržava pravo da promeni kvote objavljene u program sportskih događaja i u tom slučaju se uzimaju u obzir kvote koje su važeće u momentu uplate klađenja. Ukoliko je kvota pojedinačnog tipa(para) veća na listiću nego u programu sportskog događaja-listi priređivač ima pravo da tu kvotu obračuna po kvoti datoj u programu sportskog klađenja-listi. Član 10. “Množilac učešća“ je broj kojim učesnik uz posebnu doplatu označava koliko puta njegove kombinacije učestvuju u igri , odnosno koliko će se puta uvećavati njegov eventualni dobitak.

Član 11.

“Hendikep“ je prednost u golovima(poenima) koju priređivač unapred daje nekom timu sa liste programa sportskih događaja za klađenje. Konačan ishod događaja sa hendikepom formira se tako što se broju golova, koševa ili poena ozančenih kao hendikep dodaju i golovi, koševi ili poeni koje je stvarno postigao tim kome je dat hendikep. Priređivač zadržava pravo da poveća ili smanji hendikep na određene mečeve i tada važi hendikep koji je odštampan na tiketu u trenutku uplate. Ukoliko priređivač u samom nazivu tima doda hendikep, konačan rezultat predstavlja zbir vrednosti hendikepa i postignutog rezultata ( npr. San Marino+5 – Nemačka, ukoliko je rezultat na kraju meča 0:1, konačan rezultat je 5:1 u korist tima1 tj. San Marina).

Član 12.

Dobitna kombinacija je ona kombinacija za koju su tačno pogođeni svi ishodi sportskih događaja koje je igrač odabrao svojom voljom.

Član 13.

“Miks“ predstavlja kombinaciju dva ili više različitih sportskih događaja iz člana 6. ovih pravila, ukoliko su ispunjeni minimalni uslovi za kombinacije igara, koje priređivač navodi u listi programa sportskih događaja.

Član 14.

“Dupla šansa“ predstavlja korišćenje dvoznaka kod prognoziranja konačnog ishoda, čime se ne povećava broj odigranih kombinacija, a za koju se daje posebna kvota u listi programa sportskih događaja.

Član 15.

Pojedinačna cena kombinacije za klađenje iznosi 2,00 dinara. Minimalni iznos koji učesnik može uplatiti za klađenje iznosi 20,00 dinara Maksimalni iznos za isplatu dobitka učesniku iznosi .5.000.000,00 dinara

Član 16.

Iznos dobitnog fonda kod klađenja predstavlja zbir svih dobitaka učesnika u klađenju , i on nije unapred određen i ne zavisi od primljenih uplata za učešće u konkretnom kolu klađenja.

II POSTUPAK I USLOVI KLAĐENJA

Član 17.

Uplate za klađenje primaju se na uplatnom-isplatnim mestima kladionice koja su obeležena posebnom oznakom koju izdaje Ministarstvo finansija Republike Srbije – Poreska Uprava – Sektor za devizne i menjačke poslove i igre na sreću.

Član 18.

Učesnici u klađenju popunjavaju listiće koje izdaje priređivač, tako što obeležavaju sportske događaje na koje se klade znakovima iz člana 8. ovih pravila i znakovima zadatoj u programu(listi) dogadjaja, pri čemu su igrači obavezni da se pridržavaju i objašnjenja koja se nalaze na listi programa sportskih događaja za klađenje. Učesnik u igri je dužan da za svako klađenje označi vrstu igre i šifre sportskih događaja na koje se kladi. U suprotnom, klađenje nije važeće i priređivač ga neće prihvatiti. Priređivač zadržava pravo da u svakom momentu, delimično ili potpuno , bez davanja posebnog obrazloženja, ne prihvati klađenje učesnika u igri. Kad prihvati klađenje , priređivač prima uplatu i učesniku vraća overenu potvrdu o učešću u igri klađenja, koja sadrži mesto , vreme, datum, izbore igrača i iznos primljene uplate, koja predstavlja dokaz o učešću igrača u klađenju, na osnovu kojeg igrač kasnije ima pravo na isplatu eventualnog dokaza.

Član 19.

Priređivač pre početka klađenja određuje i objavljuje minimalne uslove za uplatu. Učesnici su dužni da poštuju minimum i maksimum broja sportskih događaja za svaku vrstu klađenja onako kako je to priređivač objavio u programu sportskih događaja za konkretno klađenje.

Član 20.

Ukoliko učesnik ustanovi da klađenje, od strane priređivača, nije overeno u skladu sa njegovim zahtevom, tada učesnik ima pravo da odustane od klađenja i zatraži storniranje tiketa nakon izvršene uplate najkasnije u roku od 5 minuta nakon završetka overavanja klađenja , a pre početka odigravanja sportskog događaja. U ovom slučaju se poništavaju sve kombinacije za klađenje, a iznos uplate se vraća učesniku.

Član 21.

Učesniku je zabranjeno da se u jednoj kombinaciji kladi više puta na isti sportski događaj, osim ukoliko to priređivač nije izričito odobrio u programu rasporeda sportskih događaja.

Član 22.

Krajnji rok za prijem uplate tiketa je do početka prvog sportskog događaja na koji se učesnik kladi, osim ako to priređivač nije odredio drugačije. U slučaju kada se izvrši uplata za klađenje na sportske događaje koji su već počeli ili su već završeni, priređivač zadržava pravo da takve događaje proglasi neregularnim, osim ukoliko to ovim pravilima nije drugačije određeno.

Član 23.

Po završetku svih sportskih događaja koji su bili predmet klađenja, priređivač u roku od 24 časa, objavljuje zvaničan izveštaj o rezultatima sportskih događaj koji su bili u listi programa sportskih događaja za klađenje.

Član 24.

Zvaničan rezultat je rezultat postignut u regularnom toku utakmice ili takmičenja. Produžeci i penali (jedanesterci,sedmerci,slobodna bacanja i sl.) se ne smatraju regularnim tokom utakmice ili takmičenja. Ukoliko se neki meč završi službenim rezultatom dodeljenim od strane fudbalskog saveza te zemlje, odluke donešene za „zelenim stolom“ za taj meč se računa kvota 1. Priređivač utvrđuje zvaničan rezultat sportskog događaja na osnovu zvaničnih izveštaja koje službeno objavljuje organizator sportskog takmičenja (nacionalno ili internacionalno udruženje, liga, kup i sl.), osim u slučaju prekida utakmice kada se primenjuju pravila iz članova 25,26,27.

Član 25.

U slučaju prekida fudbalskog meča u prvom poluvremenu i ne nastavljanja utakmice do kraja tekućek kola (petak-ponedeljak, utorak-četvrtak) postignuti rezultat je nevažeći za sve vrste igara i računaće se kvota 1 (jedan).

Član 26.

U slučaju prekida fudbalskog meča po završetku prvog poluvremena, a pre početka drugog poluvremena ( na poluvremenu) i ne nastavljanju utakmice do kraja tekućeg kola, postignuti rezultat je važeći za sve vrste igara koje se odnose na prvo poluvreme : I poluvreme (1pp,Xpp,2pp),Ukupno golova I poluvreme (0 gol pp, 1gol pp, 1+PP,2+PP,2-3PP,3+PP, I0-1,I2,I4+,I1-2),GG1, Tim1 golovi prvo poluvreme (GH1+pp,GH2+pp) , Tim2 golovi prvo poluvreme (GA1+pp,GA2+pp), za ostale igre računa se kvota 1(jedan).

Član 27.

U slučaju prekida meča posle početka drugog poluvremena i ne nastavjanja utakmice do kraja tekućeg kola , postignuti rezultat je važeći za sve vrste igara.

Član 28.

Klađenje na poluvremenu fudbalskih mečeva : U slučaju prekida meča za sve igre klađenje je nevažeće kvota 1 (jedan).

Član 29.

U slučaju odlaganja meča i odigravanje novog, zaključno sa poslednjim danom kola, postignuti rezultat je važeći za sve vrste igara ukoliko se ispune uslovi iz članova 25 ,26 i 27. U slučaju da se odloženi meč ne odigra zaključno sa poslednjim danom kola, za sve vrste igara za dati meč računa se kvota 1(jedan).

Član 30.

U slučaju prekida košarkaškog meča u prvom poluvremenu računaće se kvota 1(jedan) za sve vrste igara. U slučaju prekida meča posle prvog poluvremena a pre početka treće četvrtine, računaće se postignuti rezultat za igre hendikep prvo poluvreme i ukupno poena prvo poluvreme. Za ostale igre računaće se kvota 1(jedan). U slučaju prekida meča posle odigrane tri četvrtine meča važiće postignuti rezultat za sve vrste igara.

Član 31.

U slučaju prekida rukometnog meča u prvom poluvremenu računaće se kvota 1(jedan) za sve vrste igara. U slučaju prekida meča po završetku prvog poluvremena, a pre isteka 45.minuta važiće postignuti rezultat za igre hendikep prvo poluvreme i ukupno poena prvo poluvreme, a za ostale igre računaće se kvota 1(jedan). U slučaju prekida meča posle 45. minuta postignuti rezultat je važeći za sve vrste igara.

Član 32.

U slučaju prekida NFL meča u prvom poluvremenu računaće se kvota 1(jedan) za sve vrste igara. U slučaju prekida meča posle prvog poluvremena a pre početka treće četvrtine, računaće se postignuti rezultat za igre hendikep prvo poluvreme i ukupno poena prvo poluvreme. Za ostale igre računaće se kvota 1(jedan). U slučaju prekida meča posle odigrane tri četvrtine meča važiće postignuti rezultat za sve vrste igara.

Član 33.

U slučaju prekida vaterpolo meča u prvom poluvremenu računaće se kvota 1(jedan) za sve vrste igara. U slučaju prekida meča posle prvog poluvremena a pre početka treće četvrtine, računaće se postignuti rezultat za igre hendikep prvo poluvreme i ukupno poena prvo poluvreme. Za ostale igre računaće se kvota 1(jedan). U slučaju prekida meča posle odigrane tri četvrtine meča važiće postignuti rezultat za sve vrste igara.

Član 34.

U slučaju prekida hokej meča u 1/3 računaće se kvota 1(jedan) za sve vrste igara. U slučaju prekida meča po završetku 1/3, a pre početka 3/3 opklada za igru 1/3(prva trećina) biće važeća. Za ostale igre računaće se kvota 1(jedan). U slučaju prekida meča po završetku druge trećine, a pre početka treće trećine, kao i bilo kada u trećoj trećini rezultat u trenutku prekida je važeći za sve vrste igara.

Član 35.

U slučaju prekida odbojkaškog meča u prvom setu računaće se kvota 1(jedan) za sve vrste igara, u slučaju prekida meča posle odigranog prvog seta važiće igra prvi set, a za ostale igre računaće se kvota 1(jedan).

Član 36.

U slučaju predaje teniskog meča pre početka meča računaće se kvota 1(jedan). U slučaju prekida (predaje) meča u prvom setu za sve igre računaće se kvota 1(jedan). U slučaju prekida (predaje) meča posle završenog prvog seta računaće se kvote vezane za prvi set i konačan ishod(Pobednik meča je igrač ili par koji se plasira u sledeću rundu takmičenja). Za ostale igre kao što su hendikep gemovi, ukupno gemova, kombinacije i tačan rezultat računaće se kvota 1(jedan). Za teniske mečeve ne važi pravilo kvote 1(jedan) ako se ne odigra do kraja kola.

Član 37.

U slučaju prekida bejzbol meča pre službenog završetka, opklada je nevažeća i obračunava se kvota 1(jedan), osim u završenoj prvoj devetini: „1.inning“, koja je važeća. Ukoliko se događaj iz bilo kog razloga ne održi ili prekine najavljenog dana,a najkasnije u periodu od 12 časova, opklada za taj događaj je nevažeća i obračunava se kvota 1(jedan). Rezultat nastavka prekinutog ili novoodigranog meča (posle isteka od 12 časova) sledećeg dana neće se uzimati u obzir.

Član 38.

U slučaju da se takmičar Formule 1 ne pojavi na početku kvalifikacija za trku ili na glavnoj trci, opklade za tog takmičara biće nevažeće i računaće se kvota 1(jedan). U slučaju da takmičar započne kvalifikacije ili glavnu trku i odustane u toku trke sve opklade su važeće. Za konačne rezultate trke računaće se razultati objavljeni neposredno posle trke. Nikakve kasnije kazne i izmene se neće važiti.

Član 39.

Za sva klađenja, koja su primljena , a odigrana su na tim ili igrača koji je iz bilo kog razloga ispao ili odustao od daljeg takmičenja, smatra se da nisu dobitna i računa se kvota 1(jedan), osim ukoliko se drugačije ne navodi u listi programa sportskih događaja.

Član 40.

U slučaju kada sa nevažećim sportskim takmičenjem učesnik ne ispunjava uslov o mimimumu broja sportskih događaja u jednoj kombinaciji, ta kombinacija se smatra nevažećom i učesniku se vraća primljena uplata. Ako učesnik i bez nevažećeg sportskog događaja ispunjava uslov o minimalnom broju sportskih događaja u jednoj kombinaciji, ta kombinacija je važeća , a za nevažeći sportski događaj računa se kvota 1 (jedan).

Član 41.

Organizator može promeniti objavljeni datum, vreme i kvotu, te povući iz ponude bilo koji događaj.

Član 42.

Kvote objavljene u listi na početku kola, organizator ima pravo da promeni u toku kola. Obaveštenje o novim kvotama biće objavljena na teletekstu i sajtu organizatora. Za igrače su važeće kvote u trenutku uplate.

Član 43.

U slučaju bilo kakve greške pri upisu u listi ili dopuni ili očigledne greške pri unosu podataka ( npr. pogrešno upisani parovi, pogrešne kvote, greške u decimalnom zapisu, greška u hendikepu i sl.) organizator zadržava pravo poništenja takvih opklada, čak i ako je greška uočena nakon završetka događaja.

Član 44.

Organizator kao pomoć igračima za svaku pojedinu ponudu može dodati još informacija (npr.tabela i statistika takmičenja, mesto odigravanja, neutralni teren, vrsta podloge na kojoj se igra teniski turnir, da li se kup igra na jednu ili dve utakmice, rezultat prvog meča u slučaju da se igra revanš, runda takmičenja, vreme trajanja poluvremena-meča), ali ne odgovara za tačnost podataka.

Član 45.

U slučaju greške od strane priređivača vezane za kvote, vreme, mesto odigravanje utakmice ili slično, priređivač proglašava meč nevažećim i obračunava se kvota 1 (jedan).

Član 46.

Ukoliko priređivač posumnja u organizovanu igru grupe ili pojedinca u vidu ponavljanja istih ili delimično istih mečeva na tiketu priređivač zadržava pravo da takve tikete proglasi nevažećim a klijentu vrati ulog. - Ista kombinacija se ne može ponoviti (odigrati) na više tiketa. - Ista kombinacija je ponovljena ukoliko najmanje tri događaja na tiketu nisu različita, svaki takav tiket će se proglasiti nevažećim a igraču se vraća novac.

Član 47.

Priređivač zadržava pravo da odobri bonus na dobitak i cash back (povrat novca). Priređivač takođe zadržava pravo da odustane od odobravanja bonusa i cash back-a bilo kada u toku održavanja kola ili priređivanja klađenja.

III NAČIN I ROK ISPLATE DOBITAKA

Član 48.

Isplata dobitaka vrši se na uplatno-isplatnom mestu kladionice po završetku svih sportskih događaja, a na osnovu zvaničnih rezultata sportskih događaja koji je utvrdio i objavio priređivač.

Član 49.

Prilikom isplate dobitaka, učesnik predaje priređivaču potvrdu o učešću o igri, koja sadrži dobitnu kombinaciju. Kombinacija je dobitna ukoliko su tačno pogođeni ishodi svih sportskih događaja od kojih se ona sastoji.

Član 50.

Iznos dobitka jednak je vrednosti cene kombinacije pomnožene proizvodom dobitnih kvota za tu kombinaciju. Izuzetno od načina utvrđivanja iznosa dobitka iz stava 1. Ovog člana, iznos dobitka ne može da premaši maksimalni iznos dobitka definisan u članu 15. ovih pravila.

Član 51.

U slučaju gubitka potvrde o učešću u igri ili njenog oštećenja u meri da nije moguće pouzdano utvrditi verodostojnost klađenja, priređivač će odbiti da izvrši isplatu dobitka. Ukoliko priređivač oceni da postoji osnovana sumnja, da je bilo ko delovao u cilju određivanja ishoda događaja, kršeći na taj način odredbe i zvanična pravila o održavanju ovakvih događaja , ili čak ukoliko postoje dokazi na osnovu kojih se osporava regulrnost u održavanju događaja , priređivač zadržava pravo da suspenduje isplatu dobitka.

Član 52.

Učesnik u klađenju ima pravo da u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja zvaničnog izveštaja o rezultatima događaja, uloži pismeni prigovor priređivaču , ukoliko smatra da priređivač nije pravilno ustanovio dobitak. Ako priređivač utvrdi da je prigovor osnovan, dužan je da u roku od 30 dana , po isteku roka iz stava 1. ovog člana, izvrši isplatu iznosu ostvarenog dobitka učesniku u kladjenju.

Član 53.

Isplata novčanih dobitaka u klađenju zastareva u roku od 30 dana, od dana objavljivanja zvaničnog izveštaja rezultat sportskog događaja za određeno kolo, i smatra se da je igrač odustao od isplate dobitaka i priređivač zadržava pravo na taj dobitak.

IV POSLOVNA TAJNA

Član 54.

Zaposleni na uplatno-isplatnim mestima kladionice dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu: 1) o učesnicima (broju poseta,igračima,potrošenom ili dobijenom novcu i sl). 2) finansijskom rezultatu poslovanja kladionice 3) zaposlenima u kladionici. Podatke iz stava 1. ovog člana priređivač može saopštiti trećim licima samo na način predviđen zakonom.

Član 55.

Priređivač vodi evidenciju o učesnicima u klađenju koji su ostvarili dobitak na način koji propisuje Ministar finansija.

V PONAŠANJE U KLADIONICI

Član 56.

Priređivač se stara o održavanju reda i zaštiti učesnika na uplatno-ispltanom mestu kladionice. Učesnici klađenja na uplatno-isplatnom mestu su dužni da se ponašaju pristojno i da druge učesnike ne ometaju u igri. Licima mlađim od 18 godina zabranjen je pristup upltano-isplatnom mestu kladionice. Učesnicima koji se ne pridržavaju ovih pravila, priređivač može zabraniti učešće u klađenju i pristup upltano-isplatnom mestu kladionice.

Član 57.

Zaposlenima u kladionici, odnosno uplatno-isplatnom mestu kladionice zabranjeno je da učestvuju u klađenju, da novčano pomažu učesnike ili da zajedno sa njima učestvuju u klađenju. VI OSNOVNE ODREDBE ZA KLAĐENJE UŽIVO ZERO BET – FUDBAL

Član 58.

Sve opklade obračunavaju se prema rezultatu nakon 90 minuta, uključujući sudijsku nadoknada ali isključujući službene produžetke i penale, uz izuzetak ponude “samo prvog poluvremena” i “Zero bet-a”.

Član 59.

Opklade “samo prvo poluvreme” računaju se prema rezultatu poluvremena.

Član 60.

U svrhu obračuna opklada, svaki auto gol se upisuje u korist suprotne strane, a ne tima koji ga je postigao.

Član 61.

Postoje utakmice koje se igraju manje od 90 minuta. U takvim slučajevima, opklada važi za ukupno igrano vreme, to su npr.utakmice mladih koji igraju 80 minuta. Takmičenje i događaj se obračunavaju posle 80.minuta.

Član 62.

U slučaju da se takmičenje ne održi ( nepovoljni vremenski uslovi ), prekida sportskog takmičenja ( neredi na terenu ) ili tim odnosno igrač koji je iz bilo kog razloga ispao ili odustao od daljnjeg takmičenja, i nenastavljanja istog u roku (isti dan), smatra se da nisu dobitna i tretiraju se kao otkazano takmičenje i za događaj iz tog takmičenja računa se kvota 1 (jedan). U slučaju prekida meča u bilo kom trenutku za igru konačan ishod zero bet računaće se kvota 1 (jedan). U slučaju prekida u toku prvog poluvremena za igru ishoda prvog poluvremena zero bet-a, ukupan broj golova zero bet-a u prvom poluvremenu računaće se kvota 1 (jedan). Ukoliko je meč prekinut po završetku prvog poluvremena tiketi sa igrama prvog poluvremena biće dobitni ili gubitni u zavisnosti od rezultata prvog poluvremena Za igru sledeći gol zero beta , ukoliko se desi prekid svi tiketi će biti proglašeni dobitnim ili gubitnim u zavisnosti od rezultata. Ukoliko ne dođe do promene rezultata nakon odigravanja tiketa računaće se kvota 1.

Član 63.

Ukoliko Scout (pratilac takmičenja uživo), nije dostupan ili nije u stanju dostaviti podatke ( tehnički problem, ljudska greška, itd ) , takmičenje se obračunava na bazi konačnog ishoda, odnosno rezultata i događaja, nakon provere službenih izvora ( internet stranica ).

Član 64.

Kod igre “Sledeći događaj” postoji jedinstvenost da ako ni jedan od ponuđenih događaja se desi (nema kornera ni golova ), smatra se da nisu dobitna i tretiraju se kao odkazano takmičenje i za taj događaj iz tog takmičenja računa se kvota 1 (jedan).

Član 65.

U slučaju da je opklada primljena na događaj koji se već desio ili odigrao, događaj se smatra ne važećim i za taj događaj se računa kvota 1 (jedan). Ovi članovi će biti istaknuti na vidnom mestu na uplatno-isplatnim jedinicama, na taj način će se smatrati da je igrač upoznat sa pravilima zero bet-a, uživog klađenja. Odigravanjem tiketa smatra se da je igrač upoznat sa pravilima.

Član 66.

Sva vremena se odnose na srednje evropsko vreme (CET)

Član 67.

Ova pravila predstavljaju opšte uslove za zaključenje ugovora po pristupu za učešće u klađenje uživo kod priređivača, a koji se smatra zaključenim kad učesnik izvrši uplatu priređivaču za učešće u klađenju.

VII OSNOVNE ODREDBE ZA KLAĐENJE UŽIVO LIVE BET

Član 68.

Ova pravila predstavljaju opšte uslove za zaključenje ugovora po pristupu za učešće u klađenje uživo kod priređivača, a koji se smatra zaključenim kad učesnik izvrši uplatu priređivaču za učešće u klađenju.

Član 69.

Uslovi pod kojima se primaju opklade (hendikep, kvote, ukupno golova, i dr.) mogu se menjati pre i posle svake opklade. Pre svake opklade učesnik treba da bude upoznat sa svim promenama u programu.

Član 70.

Organizator zadržava pravo da odbije opkladu bez bilo kakvog objašnjenja.

Član 71.

Mečevi se računaju da su odigrani, ukoliko su prekinuti ili nisu završeni u vremenu prdviđenom za igru, ukoliko je odigrano : 1. Fudbal 70minuta 2. Futsal 30minuta 3. Košarka NBA 40minuta 4. Hokej NHL 54minuta 5. Evropski hokej 50minuta 6. Američki fudbal 50minuta 7. Bejzbol 5perioda (ininga) Izuzetak je prekid, pri čemu je rezultat nerešen a gde je takav rezultat nedozvoljen, kao što je košarka, bejzbol, Američki fudbal, plej of serije NBA. U ovakvim slučajevima se računa da meč nije odigran i računa se kvota 1.

Član 72.

Ukoliko meč nije odigran do kraja, i ne računa se da je završen, ishod koji je postignut u trenutku prekida ( npr. ishod prvog poluvremena, prvi gol, vreme gola i dr.) služi kao osnova za obračun opklade. Za sve ostale opklade računa se kvota 1.

Član 73.

Opklade na fudbalskim mečevima se primaju u regularnom toku meča ( 2 poluvremena x 45minuta ), ukoliko nije drugačije naznačeno trajanje meča ( npr. 2 x 40minuta, 3x30min i sl. ). Golovi postignuti u sudijskoj nadoknadi se takođe računaju u regularni tok meča. Opklade na futsal, rukomet, ragbi, vaterpolo, fudbal na pesk, hokej na travi , se primaju u regularnom toku meča, ukoliko nije drugačije naznačeno. Opklade za košarku, bejzbol, Američki fudbal, karling se računaju i u produžecima ( npr. hendikep, ukupno poena, tim1 poeni, tim2 poeni), ukoliko nije drugačije naznačeno programom. U slučaju konačnog ishoda 1, X, 2 ili 1X, 12, X2 uzima se u obzir regularno vreme trajanja meča. Opklade za odbojku, odbojku na plaži, u igri hendikep i ukupno poena se računa na osnovu postignutih poena ukoliko nije drugačije naznačeno.

Član 74.

Ukoliko je košarkaški, bejzbol, hokej ili ragbi meč : 1. Otkazan ili odložen duže od 15 sati, kvote za položene opklade se računaju kao kvota 1 2. Prekinut ili stopiran duže od 30 sati, sve opklade (izuzev slučaja iz člana 72.) se računaju kao kvota 1, ukoliko se meč odigra u roku do 30 sati sve opklade se računaju kao validne.

Član 75.

Sve opklade položene na Fudbal, Američki fudbal, i drugi sportovi koji nisu spomenuti, koji su otkazani ili odloženi više od 30 sati iz bilo kog razloga se računaju kao kvota 1. Sve opklade za mečeve koji su prekinuti ili nisu završeni u roku od 30 sati od trenutka prekida se takođe računaju kao kvota 1 osim slučaja opisanog u članu 72.

Član 76.

Organizator koristi sledeće oficijalne izvore za proveru rezultata :
www.uefa.com
www.lfp.es
www.fifa.com
www.lfp.fr
www.beto.gr www.mlsnet.com
www.bundesliga.at www.goalzz.com
www.turkish-soccer.com www.nfl.com
www.rfpl.org
www.basket.ru
www.premierleague.com
www.nba.com
www.sportinglife.com
www.euroleague.com
www.gazzetta.it www.ulebcup.com
www.bundesliga.de
www.nhl.com
www.marca.com
www.fhr.ru
www.rusbandy.ru
www.atptennis.com
www.wtatour.com
www.volley.ru
www.mlb.com
www.eurohandball.com
www.fide.com
Organizator može da koristi druge oficijalne izvore kada je potrebno. U izuzetnim situacijama, organizator zadržava pravo da koristi video snimak za proveru tačnosti rezultata.

Član 77.

U svrhu obračuna opklada, svaki auto gol se upisuje u korist suprotne strane, a ne tima koji ga je postigao.

Član 78.

Ukoliko Scout (pratilac takmičenja uživo), nije dostupan ili nije u stanju dostaviti podatke ( tehnički problem, ljudska greška, itd ) , takmičenje se obračunava na bazi konačnog ishoda, odnosno rezultata i događaja, nakon provere službenih izvora ( internet stranica ).

Član 79.

U slučaju da je opklada primljena na događaj koji se već desio ili odigrao, događaj se smatra ne važećim i za taj događaj se računa kvota 1 (jedan). Ovi članovi će biti istaknuti na vidnom mestu na uplatno-isplatnim mestu, na taj način će se smatrati da je igrač upoznat sa pravilima live bet-a, uživog klađenja. Odigravanjem tiketa smatra se da je igrač upoznat sa pravilima.

Član 80.

Prilikom pravljenja opklade igrač ima pravo da: - Prihvati bez promene - Prihvati veće kvote - Prihvati bilo koje promene kvota Igrač bira prema svom nahođenju prihvatanje kvota i upoznat je sa pravilima kada napravi opkladu za uživo klađenje.

Član 81.

Minimalna uplata 50 din. Maksimalni dobitak 300000 din.

Član 82.

Sva vremena se odnose na srednje evropsko vreme (CET)

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 83.

Ova pravila će biti istaknuta na svim uplatno-isplatnim mestima Priređivača, čime će postati javno objavljena i dostupna svim učesnicima u klađenju.

Član 84.

Za rešavanje sporova između učesnika i priređivača nadležan je sud u Beogradu.

Član 85.

Ova pravila stupaju na snagu nakon dobijanja saglasnosti od strane Ministra finansija , a primenjuju se od dana isticanja na uplatno-isplatnom mestu kladionice.

Član 86.

Smatra se da su igrači prilikom uplate,prećutno, prihvatili sve gore navedene članove iz pravila igre na sreću koje je propisao Priređivač.

U Beogradu, 06.02.2014. godine
DIREKTOR
Boričić Goran